Archive for the ‘ 第一章 頭面骨骼 ’ Category

後山三十四骨註解-仰月枕


——-
仰月枕–又名偃月枕,或文曲枕,即後腦之下半部起骨如仰月狀,古時主貴為卿監,今則可貴為部長級官員。
——-

後山三十四骨註解-圓月枕


——-
圓月枕–即後腦起骨圓而不露,骨大者大富,骨小者小富,若骨小而尖露則名「雞子枕」,又名「自剋骨」,主個性頑固,喜鑽牛角尖,但心地善良。
——-

後山三十四骨註解-天地枕


——-
天地枕–又名疊玉枕,即後腦上起一骨圓,下起一骨橫方,主一生既富且榮。
——-

後山三十四骨註解-垂露枕


——-
垂露枕–又名承露枕即後腦起骨上方下圓,古時可貴為員外,今則如政府聘任之委員、參議、顧問等職。
——-

後山三十四骨註解-玉樽枕


——-
玉樽枕–即後腦起骨,上小圓下半圓,似盆之有稜,古時可貴為卿相,骨小者刺史,今則可貴至部長級官員。
——-

return top